Взаимоотношение на етажната собственост с Топлофикация SofiaCleaning

Каква е ролята на управителя на етажната собственост във взаимоотношенията с “Топлофикация” и топлоразпределителната фирма?

Управителят на етажната собственост е важно звено във взаимоотношенията с “Топлофикация”.

Отоплението по закон е “колективна” услуга, т.е. отоплява се сградата, а не отделните апартаменти. Измерването на количеството доставената топлинна енергия се извършва в абонатната станция на сградата. Разпределянето на тази енергия между отделните абонати се извършва от фирмата за дялово разпределение, която е сключила за това договор с етажната собственост. В този договор етажната собственост се представлява от упълномощено лице, което най-често е управителят. Той оказва съдействие за присъствие на всички абонати за отчитане на приборите на определената от фирмата за дялово разпределение дата.

Управителят получава общото разпределение на топлинната енергия в сградата и би трябвало да е в състояние да отговори на въпросите ни, отнасящи се до разпределението.

Всички останали абонати получават само разпределението и изравнителната сметка за своя имот. В случай, че някой реши да оспори индивидуалното си разпределение, е добре да информира за това управителя, а той от своя страна - всички нас. Така няма да бъдем изненадани, ако в резултат на оспорване разпределението на топлинната енергия в сградата бъде променено и съответно се променят изравнителните ни сметки.

Как се отчита общият топломер?

Общият топломер е монтиран в абонатна станция на етажната собственост и чрез него се отчита подаденото в сградата количество топлинна енергия за определен период от време. Това е търговски уред, който подлежи на периодичен метрологичен контрол от оторизирани за това лаборатории. Топломерът е собственост на “Топлофикация”, монтира се, поддържа се и се отчита от нейните служители.

Новите топломери, които “Топлофикация” поставя, са ултразвукови, с автономно електрозахранване и с вградена памет. При отчитане на показанията им чрез ръчно преносим терминал се отчитат стойностите от паметта на топломера към 0 часа на 1-во число на всеки месец. В паметта на топломера се съхраняват данните за едногодишен период назад. Това е гаранция, че при отчет на топломера е ограничена възможността за субективната грешка на отчитащия.

Въпреки това управителят или упълномощено лице има право да участва в отчитането на общия топломер, като присъства в момента на замерването. Така винаги ще разполагаме с данните на общия топломер.

Как етажната собственост може да се включи към топлоподаването?

Етажната собственост може да бъде включена към топлоснабдителната система само, ако е налице писменото съгласие на всички собственици в сградата. Същото важи и за случаите, когато етажната собственост не желае повече да бъде потребител на топлинна енергия за отопление и/или горещо водоснабдяване. За да се преустанови топлоподаването, отново се изисква писменото съгласие на всеки от собствениците

Как се заплаща отоплението на общите части?

Отоплението на общите части се заплаща от всички собственици в етажната собственост съразмерно дела им в тези части. Свалянето на отоплителните тела в общите части на сградата (стълбища., фоайета, и др.) ще намали разхода за топлина, което се регистрира от общия топломер в абонатната станция и сметките на всички обитатели на самостоятелни обекти ще намалеят. Разбира се, това ще е за сметка на по-ниските температури в общите части и жилищата.

 

Какво дължим, ако вентилите на радиаторите са “на нула”?

След въвеждането на системата за дялово разпределение всеки абонат има възможност да управлява своето топлопотребление в границите от нула, т.е. затворени вентили, до максимум - напълно отворени вентили. Ако вентилите са на “0”, ние не преставаме да бъдем абонати на “Топлофикация”. Отново ще дължим заплащането на определено количество толоенергия, представляващо нашия дял от отоплението на общите части - коридори, фоайета, стълбища, както и определена сума за топлоенергията, отдадена от сградната инсталация. Дори и да сме свалили радиаторите, целогодишно се начислява сума за мощност.

Цената за мощност се определя с Постановление на Министерски съвет. Чрез нея се покриват постоянните (независещите от количеството произведена или пренесена топлинна енергия) разходи на енергийното дружество и възвръщаемост на капитала, определени за 1 кубически метър от пълния отопляем обем по проект.

Какво е отопляем обем по проект?

Пълен отопляем обем по проект е сумата от: отопляемия обем на жилището, където се включват и обемите на помещенията без монтирани отоплителни тела и припадащия към съответния имот процент от общите части в сградата. Тези данни се съдържат в работния проект за Вътрешно-отоплителна инсталация. Отопляемият обем е постоянна величина и може да се промени само при строително преустройство на имота, респективно на сградата. Данните за отопляемия обем се посочват в молбите на абонатите (управителя) за включване, на базата на които са открити партидите в дружеството.

Как се заплаща топлоенергията, отдадена от сградната инсталация?

Енергията, отдадена от сградната инсталация, се изменя в широки граници в зависимост от големината и вида на сградата, типа на строителство и топлоизолация, броя на неотопляваните апартаменти и др.

Общото събрание може да определи процента на енергията, отдадена от сградната инсталация от общото количество топлина за отопление, в граници от 10 % до 30 %. В случай че такова решение не се вземе, топлоразпределителната фирма сама определя процента в тези граници. Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се заплаща от всички абонати, като се разпределя съразмерно общия отопляем обем по проект на всеки абонат.

Можем ли да сменим фирмата за топлинно счетоводство?

Смяна на фирмата за топлинно счетоводство може да се направи след решение на Общото събрание. Договорът с топлоразпределителната фирма се прекратява по реда, предвиден в него. Разбира се, Общото събрание трябва да избере друга фирма за дялово разпределение, като е добре това да е фирма, работеща със същия вид топлоразпределители. При вземането на такова решение е разумно да проверим дали всички сме изчистили задълженията си по договорите за разсрочено плащане на топломерите и вентилите, сключени с топлоразпределителната фирма, която ни е обслужвала до момента.

Изолацията на топлопроводите - какъв е смисълът?

Изолирането на вътрешните топлопроводи в сградата има различен ефект в зависимост от тяхното предназначение и местоположение. Например за отоплителната инсталация изолирането на хоризонталната разпределителна мрежа, разположена в сутерена, води до намаляване на топлинните загуби и ненужното затопляне на мазетата.

Вертикалните щрангове практически е ненужно да се изолират, тъй като излъчената от тях топлина е полезна топлина за помещенията, в които те са разположени.

За топлопроводите за топла вода изолирането е много ефективно, тъй като се намалява изстиването на водата и ненужното затопляне, особено през лятото, на помещенията, през които те преминават.

Особено важна е добрата топлоизолация, когато етажната собственост разполага с рециркулационна помпа за топлата вода. Всички вътрешни топлопроводи - за отоплителната инсталация и за топлата вода, са общи части и изолирането им се извършва от и за сметка на собствениците в етажната собственост.