Взаимоотношение на етажната собственост със Софийска вода SofiaCleaning

Какви водомери има в сграда с режим на етажна собственост и кой ги стопанисва?

Има два вида водомери:

Главен приходен водомер, (общ водомер) и индивидуални (контролни водомери).

Г лавните приходни водомери са разположени на сградните водопроводни отклонения и измерват цялото постъпило количество вода в сградата или индивидуалния имот (къща, търговски, промишлени или други помещения), които се обслужват от дадено отклонение. Тяхното монтиране и стопанисване е задължение на “Софийска вода” АД.

Индивидуалните (контролни) водомери се монтират в апартаменти, офиси или магазини, представляващи самостоятелни обекти в етажната собственост. Отговорността за монтирането, поддръжката и проверката за изправността на тези уреди е на всеки един собственик.

Как се измерва индивидуалното потребление?

Идеалният случай е когато всички самостоятелни обекти в етажната собственост имат монтирани индивидуални водомери. Ако в етажната собственост има монтиран главен приходен водомер и във всички апартаменти има пълен брой индивидуални измервателни уреди, изразходваното количество питейна вода се измерва на основание отчета на приходния водомер и индивидуалните измервателни уреди. Тогава индивидуалното потребление на всеки апартамент е сумата от измерената консумация на всеки водомер в апартамента (обикновено 4 бр., но може и повече). След изваждане на цялата консумация, сумирана от всички контролни водомери, от консумацията по общия приходен водомер се получават т. нар. “общи нужди”, които се разпределят пропорционално на разхода на всяко домакинство към вече определеното потребление за всеки апартамент.

“Общите нужди” представляват разликата от отчетеното на приходния водомер и сбора от консумацията на индивидуалните водомери.

Когато в някои домакинства липсват индивидуални водомери или има повредени такива, разпределението на “общите нужди” става въз основа на гласуван процент на Общо събрание и разпределен по индивидуалните партиди съобразно броя на обитателите. В този случай важна роля има решението на Общото събрание, т. е. обитателите сами могат да преценят и договорят със “Софийска вода” АД водните количества, които да се разпределят в личните им сметки. Управителят на етажната собственост трябва да декларира броя на обитателите пред “Софийска вода” АД.

Важно!

За да има справедливо разпределение на “общите нужди”, управителят трябва винаги да знае точния брой на обитателите в жилищата без водомери или с повредени водомери и, ако има промяна в броя им, да уведомява за това в края на всеки месец “Софийска вода” АД.

Блокът ни е задлъжнял - какво да правим?

3 300 блока в София имат само приходен водомер без индивидуални измервателни уреди. Това положение постепенно отпада, тъй като нормативната уредба, която регулира разпределението на консумацията на вода, изисква всички апартаменти - част от етажна собственост - да бъдат снабдени с индивидуални измервателни уреди.

Ако няма монтирани индивидуални водомери, клиентът на “Софийска вода” АД е етажната собственост. Управителят или друго упълномощено лице следва да подпише договора за предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване.

Общото събрание упълномощава лице, което да разпределя и събира сумите за консумирана питейна вода. Упълномощеният представител трябва да плаща в срок сметките на блока в касите на фирмата. Всеки обитател плаща собственото си потребление по одобрена схема от Общото събрание на упълномощения представител. Крайната отговорност за плащане на дължимите суми за вода според закона е на всеки отделен собственик.

Затова е много важно управителят и общото събрание да търсят отчетност от касиера, за да не се допуска забавяне или неплащане на задълженията към “Софийска вода” АД.

Най-добре би било да не съществува подобна “групова зависимост”, затова трябва да се предприемат действия по откриването на индивидуални партиди.

За целта е необходимо да са изпълнени предварително следните условия:

 1. Издължени стари сметки (би могло да се уговори схема за разсрочено плащане, която трябва да е одобрена с протокол от Общото събрание);
 2. Протокол от решение на Общото събрание за откриване на индивидуални партиди. В случаите, когато няма водомери във всички жилища и/или има повредени такива, в протокола трябва да се укаже какьв процент от разхода на общия водомер ще се разпределя в индивидуалните партиди. Ако процентът за разпределение не бъде посочен, “Софийска вода” АД го определя съобразно типа на консуматора и класа на точност на водомера;
 3. Списък по апартаменти, заверен с подписите на управителя и касиера, който съдържа следното:
  Номерата на апартаментите и самостоятелните водоснабдени имоти, ако има такива (магазини, гаражи и др.);
  За физически лица: трите имена на собственика, ЕГН и месторабота; За юридически лица: наименование на юридическото лице, номер на делото по съдебната регистрация, седалище и адрес на управление, данъчен номер, Булстат;

За наемателите/ползвателите на апартамент се попълва информация със същите реквизити.

 • Броя на живущите;
 • Номерата на водомерите за топла и студена вода;
 • Номерата на пломбите на холендрите за топла и студена вода;
 • Адрес за кореспонденция;
 • Телефон за контакти;
 • Подпис на собственика, съответно на съсобствениците, ползвателя(лите)/наемателя;
 • Съответните формуляри за съсобствените апартаменти;
 1. Копия от документите, удостоверяващи собствеността и договорите за наем за всеки имот.

Какви са условията и редът за пломбиране и поддържане на водомерите?

За да бъдат пломбирани индивидуалните (контролни) водомери, се подава молба в “Софийска вода” АД. Неин представител осъществява пломбирането срещу заплащане на такса. За да бъде извършено то, трябва да са спазени следните технически изисквания:

 1. Да не са минали повече от 6 години от последната метрологична проверка на уреда;
 2. Показанията да не надвишават повече от 1500 куб. м. В този случай и по т. 1 се изисква протокол от лицензирана метрологична лаборатория и при констатация “годен” може да се извърши пломбирането;
 3. Циферблатът да не е замърсен;
 4. Уредът да е монтиран на достъпно място;
 5. Уредът да е без външни повреди;
 6. Уредът да има цяла фабрична оловна пломба;
 7. Да не е блокирал броячният механизъм;
 8. Водомерът да е правилно монтиран (да не бъде обърнат или поставен под наклон, да обхваща всички водочерпещи прибори).

Внимание!

Приходните водомери се узаконяват за сметка на “Софийска вода” АД.

Индивидуалните водомери се узаконяват за сметка на собствениците.

Какво е сградно отклонение

Сградно отклонение се нарича водопроводната тръба, която свързва главния (уличния) водопровод със сградната водопроводна инсталация. Обикновено то е оборудвано с тротоарен спирателен кран и главен водомер. Водомерът е разположен на границата между общинската и частната собственост (но на не повече от 5 м в частната собственост). През годините тези технически спецификации рядко са се вземали предвид и повечето главни приходни водомери са в сградата, на разстояние доста повече от 5 метра. Отговорността на “Софийска вода” АД е до общия приходен водомер.

Докъде е отговорността на “Софийска вода” АД?

“Софийска вода” АД носи отговорност за ремонта и поддръжката на цялата водопроводна мрежа до главния приходен водомер, както и на него самия.

Собствениците в етажната собственост са отговорни за състоянието и поддръжката на вътрешната водопроводна инсталация след главния приходен водомер. Собствениците поддържат тръбите и водомерите си в добро състояние, като ги проверяват за течове. Водата, която преминава през главния водомер, се отчита и ако вътрешната инсталация е в лошо състояние (което за съжаление е често срещан случай), се заплащат “общи нужди” за повече от полезно използваната от етажната собственост вода.

Кой отговаря за поддържането на канализацията?

“Софийска вода” АД отговаря за отвеждането на отпадните води в канализационната мрежа и извършва за своя сметка ремонта и поддръжката на приетата за експлоатация улична канализация и сградни канализационни отклонения, включително ревизионните шахти към тях. Канализационното отклонение свързва уличния канал или колектор с вътрешната канализационна инсталация в сградата, която се обслужва от дадено отклонение.

Всяко запушване на колектор, уличен канал, сградно канализационно отклонение или ревизионна шахта се отпушва за сметка на “Софийска вода” АД. Всяко запушване във вътрешната канализация се заплаща от етажната собственост. За удобство етажната собственост може да упълномощи управителя или друго лице в случай на вътрешно запушване да осигури веднага намесата на “Софийска вода” АД или на други частни фирми, предлагащи подобни услуги, като има готовност да им заплати за това.